Login

Projekty, granty

Granty a projekty ve školním  roce 2018/19

Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, nebo se zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty.

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách - Hlavním cílem projektu je zefektivnění a zatraktivnění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. K dosažení tohoto cíle využijeme nabídek organizací, které se zabývají EVVO pro žáky základních škol. Naše škola se nachází v okrajové části Jihočeského kraje a proto pro žáky 1. stupně uspořádáme 4 jednodenní programy v okolí obce Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 vícedenní pobytové terénní exkurze v zajímavých lokalitách Jihočeského kraje. Téma všech programů a exkurzí bude poznávání a ochrana přírody. Díky finanční podpoře se programy výrazně zlevní a stanou se dostupné pro většinu žáků školy. Žáci budou poznávat přírodu prakticky, názorně s prvky badatelství. Snažíme se tak budovat u nich pozitivní vztah k přírodě, místnímu regionu a obci, v které bydlí. Tyto programy jsou důležitým doplňkem výuky. Vzdělávací programy Louka, Les, Potok a rybník, Mokřad, Jindrova naučná stezka zajišťuje Občanské sdružení Hamerský potok Jindřichův Hradec. MEVPIS Vodňany zajišťuje vícedenní programy Vodní prostředí a život v něm. Český nadační fond pro vydru Třeboň zajišťuje vícedenní terénní exkurzi na Třeboňsku. Cassiopeia centrum ekologické a globální výchovy České Budějovice zajišťuje vícedenní terénní exkurzi do Novohradských hor. Získali jsme grant ve výši 49 600,- Kč.

Centrum Natura
Od ledna 2019 jsme se zapojili do projektu Centrum Natura, který organizuje Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. se se sídlem v Petrovicích u Karviné. Projekt Centrum Natura je zaměřen na vzájemné učení škol a pedagogů ve všech krajích ČR formou podpory škol jako center kolegiální podpory v tématu přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Zapojení pedagogové budou prostřednictvím prezenčních setkávání, online setkávání a účastí na pravidelných projektových odpoledních vzájemně spolupracovat, sdílet své zkušenosti a předávat si příklady dobré praxi v oblasti podpory a rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory, které bylo vybaveno čtyřmi vzdělávacími sadami senzorů pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd Pasco, osmi vzdělávacími sadami senzorů a aktorů pro měření veličin Arduino, třemi programovatelnými robotickými stavebními sadami Lego Mindstorm a pěti výukovými stavebnicemi Gigo. Naše škola bude organizovat projektová setkání pro zájemce z okolních škol. Projektová odpoledne budou pro okolní školy otevřená neformální setkávání, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem bude probíhat spolupráce, vzájemné vzdělávání a předávání zkušeností mezi pracovníky centra.
Setkání CKP

leden:  
https://www.youtube.com/watch?v=QOoBXycKWN8

únor:
https://www.youtube.com/watch?v=tAz1EjE8LeY


březen:
https://www.youtube.com/watch?v=T5XIfO0fNc4

duben:
https://www.youtube.com/watch?v=S-uD27pJ73Q

květen:
https://www.youtube.com/watch?v=pjSPwGEE6OY

červen:
https://www.youtube.com/watch?v=o7wBrD4eGJw

Spolupráce s Gymnáziem Dačice - projekt iRop

Od letošního školního roku gymnázium Dačice  využívá dvě nové jazykové laboratoře vybavené technologií Robotel pro výuku cizích jazyků. V rámci projektu iRop, z něhož byly učebny hrazeny, se škola zavázala ke sdílení zkušeností s těmito učebnami se žáky z okolních základních škol. Jednou z těch je i naše základní škola. Ve čtvrtek 4. dubna navštívily gymnázium 3 žákyně 8. třídy, aby na vlastní kůži zakusily výuku angličtiny v moderně vybavené jazykové laboratoři. Žáci si během dvou vyučovacích hodin vyzkoušeli práci se sluchátky a mikrofonem, dialogy ve dvojicích, které se různě obměňovaly a do nichž učitel mohl vstupovat prostřednictvím vlastního zařízení se sluchátky a mikrofonem, a řadu dalších aktivit: poslech, řešení anglických kvízů či nahrávání vlastního projevu, který si potom mohli studenti také poslechnout.

 


http://www.gymn-dacice.cz/article?id=1397

12. prosince 2018 naši žáci navštívili gymnázium Dačice, konal se zde Den otevřených dveří.

http://www.gymn-dacice.cz/article?id=1363  

Ve čtvrtek 6. června jsme se zúčastnili se třemi žákyněmi z 8. ročníku setkání žáků d partnerských základních škol na dačickém gymnáziu. Setkání proběhlo v učebnách cizích jazyků vybavených technologií Robotel v rámci projektu iRop. Připravená byla ukázka práce s rozšířenou realitou s využitím školních iPadů a hodina angličtiny na multimediálních zařízeních. Z množství aktivit, které software Robotel nabízí, si žáci tentokrát vyzkoušeli především mluvení – procvičování výslovnosti a nahrávání vlastního jazykového projevu. Seznámili se také s testováním prostřednictvím webové stránky Socrative.com, na níž vyplňovali prázdninový kvíz v anglickém jazyce.

http://www.gymn-dacice.cz/article?id=1420
.


Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Od září 2018 jsme se zapojili do projektu, který organizuje Střední škola technická a obchodní Dačice, skupina našich žáků jezdí dvakrát v měsíci do této školy, kde navštěvují technický kroužek a učí se pracovat s programem AutoCAD, s 3D tiskárnou a rozvíjí si tak zajímavou formou technické schopnosti a dovednosti.
Ve dnech 17. – 19. června 2019 se tři žáci naší školy, kteří celý rok navštěvovali technický kroužek na SŠTO Dačice, zúčastnili spolu s pedagogickým doprovodem prezenčního pobytového workshopu v Brně. Workshopu se ještě účastnili žáci a jejich doprod ze ZŠ Strmilov, ZŠ Studená, ZŠ Slavonice a ZŠ Koenského Dačice.Workshop byl součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I. Cílem workshopu bylo prohloubit technické znalosti a rozvíjet v žácich zájem o techniku. Během tří dnů, kdy žáci a jejich pedagogický doprovod byl ubytován na kolejích Mendelovy univerzity, navštívili několik objektů a viděli několik filmů.V areálu Hvězdárna a planetária si prohlédli a vyzkoušeli fyzikální a astronomické instalace a shlédli 3D projekci Hvězdný cirkus.Navštívili také Mimcmistrovské sklepy na Dominikánském náměstí, kde viděli filmy o historii Brna a o mincovnictví. Velice zajímavý výklad charizmatického průvodce v dobovém kostýmu všechny účastníky prohlídky opravdu zaujal.Pět hodin strávili na interaktivní technické výstavě VIDA, kde si vyzkoušeli velké množství přírodovědných a fyzikálních pokusů. Také zde viděli 3D projekci filmu Oceány.Prohlídka Labyrintu pod Zelným trhem byla opět velmi zajímavá nejen díky neotřelému výkladu průvodce.Na závěr navštívili Památník Bible kralické, kde se kromě historie, významu samotné Bible kralické seznámili s tím, jak se bible tiskla, viděli i praktickou ukázku tisku. Oraganizačně byl celý workshop velmi dobře připraven, žákům se návštěvy jednotlivých objetů velmi líbily. Cíl workshopu byl splněn, žáci se dozvěděli řadu zajímavých informací nejen z historie, ale hlavně se seznámili s technickými památkami, vyzkoušeli si přímo na místě technické a přírodovědné pokusy, viděli několik velmi zajímavých filmových projekcí. Kromě toho, že si prohloubili technické znalosti, tak si také zařadili některé události do historického kontextu, poznali nové prostředí a navzájem navázali kontakty se žáky z ostatních škol, které se workshopu účastnily.

Mléko do škol -
Již tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol. Ceny mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea. V letošním školním roce všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené mléko a mohli si ještě dokupovat dotované mléko v ostaních dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku mléčných výrobků.

Podpora výuky plavání v základních školách – MŠMT vypsalo grant na zajištění dopravy žáků na plavání, získali jsme grant ve výši 26 640,- Kč, tato částka pokryla celé náklady na podpravu do bazénu v Jindřichově Hradci.

Ovoce a zelenina do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci celé školy dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží nám dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila také ochutnávky exotického ovoce.

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
V letošním školním roce učitelé školy pokračovali v účasti dvouletém projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který organizuje sdružení TEREZA za finanční podpory MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Na projektu spolupracují TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.  Tento projekt podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Účastní se ho 64 škol a zapojilo se přibližně 184 pedagogů. Projekt poskytne zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Učitelé společně připravují vyučovací hodiny a projekty, kdy využívají nových výukových metod (metoda clill, tandemová výuky, mentoring, mezipředmětové vztahy, párové vyučování). Letos jsme zorganizovali dvě otevřené akce – Pochod okolo Kunžaku ve spolupráci s členy mysliveckého sdružení a Den otevřených vrat do přírodní učebny. Vyučující připravili celoškolní projekt na téma výchova ke zdraví. Zopakovali jsme úspěšné aktivity z loňského roku: např. žáci 3. třídy navštívili místní zemědělské družstvo a pak vytvořili skupinové práce, kde prezentovali informace, které získali o chovu hospodářských zvířat. Další témata byla například: jak správně třídiit odpad, mineralogie, počasí v cizích jazycích, bezpečně do školy, pracovní postup – propojení českého jazyka a pracovní výchovy, elektrický proud, práce s mapou (dějepis a zeměpis), výroba hmyzích domečků (spolupráce 4. a 6. třídy). Tento projekt je velmi přínosný, vyučující si vyzkoušejí nové postupy, spolupracují spolu napříč celou školou, výuka je intenzivní a pro žáky zajímavá.

AKTUALITY

Změna cen obědů a poplatku v ŠD

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně vyhlašek o ŠD a ŠJ. Zvyšuje se poplatek

NÁSTĚNKA

obrázek
JÍDELNÍČEK

o prázdninách
se ve školní jídelně
nevaří
Užitečné odkazy

http://www.kunzak.cz/
http://www.mskunzak.cz/
http://www.msmt.cz/
https://www.cermat.cz/
Home Základní škola Kunžak

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy